pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

Monitorowanie systemów alarmowych i teleinformatycznych COMSA

Strona główna | Monitorowanie systemów alarmowych i teleinformatycznych COMSA


SYSTEM MONITOROWANIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I TELEINFORMATYCZNYCH

System służy do monitorowania pracy rozległych systemów alarmowych oraz informatycznych i powiadamiania zdefiniowanych grup użytkowników o zaistniałym zdarzeniu związanym z funkcjonowaniem monitorowanego systemu.

Zdarzenie należy rozumieć jako sytuację (informację) o wysokim priorytecie lub awarię. System śledzi zdarzenia zewnętrzne, rejestruje ich przebieg, analizuje, a w zależności od konfiguracji projektu COMSA informuje użytkowników o zaistniałych sytuacjach według określonego scenariusza.

Cechą wyróżniającą COMSA jest to, że w stosunku do innych form ochrony fizycznej maksymalnie wykorzystuje zaawansowane technologie teleinformatyczne.

COMSA jest narzędziem do powszechnego automatycznego wykrywania stanów alarmowych i przesyłania komunikatów według procedury reagowania do odpowiednich służb w sytuacjach kryzysowych takich jak:

 • monitorowanie pracy i awarii urządzeń informatycznych i technicznych (alarmowych);
 • katastrofy i klęski żywiołowe: skażenia, pożary, trzęsienia ziemi, wybuchy, powodzie; 
 • ataki terrorystyczne; 
 • ochrona obiektów - napady, włamania, sabotaże, rozboje; 
 • inne zdarzenia losowe.

Obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez korzystania z urządzeń elektrotechnicznych i informatycznych.
W każdym budynku zainstalowane są różnego typu rozwiązania podłączone do sieci teleinformatycznej i elektrycznej, których praca często wymaga kompleksowego sterowania i nadzoru.
Coraz więcej nowych budynków wyposażonych jest w inteligentne urządzenia, które nie są ze sobą zintegrowane w jeden system a ich możliwości nie są w pełni wykorzystywane przez użytkownika.
System COMSA zapewnia w sposób przemyślany i przejrzysty monitorowanie i zarządzanie urządzeniami będącymi na wyposażeniu budynku oraz daje możliwość integracji instalacji (takich jak systemy alarmowe, systemy dostępowe, itp.) zapewniając przy tym łatwą konfigurację poprzez zastosowanie aplikacji zarządzających. Aplikacje mogą być uruchamiane lokalnie lub zdalnie, działają również przez strony www.
System ma możliwość powiadamiania o zdarzeniach wynikłych podczas pracy według określonych przez użytkownika scenariuszy np. drogą telefoniczną lub internetową, przez radiowęzeł.
Ze względu na rozproszenie monitorowanych obiektów system COMSA zapewnia komunikację i interakcję z zasobem niezależnie od jego lokalizacji. System jest elastyczny, dzięki czemu, w łatwy sposób dopasowuje się do potrzeb klienta.
Reguły reagowania na zaistniałe zdarzenia ustala klient.

COMSA może być stosowana w zakładach przemysłowych, biurowacach, w dużych skupiskach mieszkaniowych jak również w małych budynkach mieszkalnych.

Do góry


ADRESACI KOMUNIKATÓW
Komunikaty o alarmie w różnej formie mogą być dysponowane i przesyłane przez system według określonego przez użytkownika scenariusza:

 • do pracowników w obrębie jednostki monitorującej;
 • operatorów w oddziale centralnym;
 • kadry zarządzającej;
 • do służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie);
 • do służb porządkowych (policja, ochrona);
 • do służb obrony cywilnej;
 • do służb obrony kraju;
 • do mediów (rozgłośnie radiowe, ośrodki telewizyjne);
 • masowo do ludności, w formie komunikatu głosowego (elektroniczne syreny głośno mówiące, megafony, telefon - na podstawie telefonicznej bazy danych) lub dźwiękowego (np. syreny dźwiękowe);
 • do innych systemów typu awaryjne źródła zasilania, pompy, infolinia - moduł telefonicznej informacji głosowej IVR
 • WWW/Materiały dotyczące przemysłowego SMA
Do góry


MONITOROWANE OBIEKTY
Monitorowaniem mogą być objęte zarówno systemy techniczne jak i informatyczne np.:

 • systemy zasilania (przyłącza energetyczne, UPS-y, generatory, baterie akumulatorów);
 • systemy łączności (telefony, radiotelefony, pagery, telefony GSM, łącza sztywne);
 • systemy nagrywania rozmów;
 • systemy komputerowe (serwery, routery, huby, stacje robocze);
 • odbiorniki alarmowe;
 • systemy autoryzacji i uwierzytelniania;
 • systemy alarmowe (kontroli dostępu, telewizji dozorowej i systemy antynapadowe);
 • systemy sygnalizacji pożaru;
 • system klimatyzacji i wentylacji;
 • systemy wodociągowe i kanalizacyjne;
 • systemy pomiarowe np. stanów wody, skażenia itp..
Do góry


MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

 • powiadomienie określonych użytkowników, grup użytkowników lub wskazanych zastępców za pośrednictwem różnych mediów według ustalonego scenariusza;
 • powiadamianie alternatywnej grupy użytkowników w przypadku braku potwierdzenia odbioru powiadomienia przez adresata komunikatu;
 • priorytety powiadomienia;
 • zmiana priorytetu komunikatu w zależności od kontekstu i adresata;
 • transformacja komunikatu i generowanie nowych powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na zgłoszony alarm;
 • wizualizacja komunikatu na mapie przedsiębiorstwa połączona z informacją obsługi alarmu i wymaganym potwierdzeniem wykonania procedury postępowania przez operatora;
 • rejestrowanie komunikatów w dowolnej relacyjnej bazie danych lub wskazanym pliku;
 • zarządzanie zasobami adresów, powiadomień oraz grafikiem zastępstw;
 • wykonanie określonych działań przez zasoby i urządzenia na podstawie komunikatu wygenerowanego przez inny element struktury informatycznej;
 • indywidualna temperatura poszczególnych pomieszczeń;
 • kompleksowy system sterowania ogrzewaniem;
 • współpraca z kolektorami dachowymi,  pompami cieplnymi;
 • optymalne sterowanie oświetleniem (automatyczne, czasowe ręczne, scenariusze personalne);
 • nadzór obiektu komunikaty o stanach zakłóceniowych w pracy obiektu;
 • lokalne lub zdalne sterowanie nastawami parametrów technicznych;
 • lokalne lub zdalne przeglądanie stanu wybranych parametrów;
 • nadzór i monitoring komputerów podłączonych w budynku;
 • monitoring czujek alarmowych i dostępowych;
Do góry

OPIS DZIAŁANIA
System zbiera monitoruje pracę podpiętych do niego urządzeń i zbiera informacje o zaistniałych zdarzeniach. Zdarzeniem monitorowanym przez urządzenie jest każda sytuacja (informacja) o wysokim priorytecie lub awaria zdefiniowana przez użytkownika jako element podlegający kontroli. System śledzi zdarzenia zewnętrzne, rejestruje ich przebieg, analizuje i podejmuje odpowiednie działania zgodne ze zdefiniowanym przez administratora scenariuszem.
Typowym działaniem może być, np.:

 • powiadomienie określonych użytkowników, grup użytkowników lub wskazanych zastępców za pośrednictwem różnych mediów np.: SMS, e-mail, komunikat audio odtwarzany przez telefon, itp.;
 • powiadamianie alternatywnej grupy użytkowników w przypadku braku potwierdzenia odbioru powiadomienia przez adresata komunikatu zmiana priorytetu komunikatu w zależności od kontekstu i adresata;
 • powiadomienia (np. w przypadku przejścia UPS w tryb zasilania awaryjnego inny priorytet będzie miało powiadomienie adresowane do administratora i inny adresowane do elektryka);
 • transformacja komunikatu i generowanie nowych powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na zgłoszony alarm;
 • wizualizacja komunikatu na mapie przedsiębiorstwa połączona z informacją obsługi alarmu i wymaganym potwierdzeniem wykonania procedury postępowania przez operatora;
 • rejestrowanie komunikatów w dowolnej relacyjnej bazie danych lub wskazanym pliku;
 • zarządzanie zasobami adresów, powiadomień oraz grafikiem zastępstw;
 • wykonanie określonych działań przez zasoby i urządzenia na podstawie komunikatu wygenerowanego przez inny element struktury informatycznej (np. w systemach kontroli dostępu).

Na podstawie otrzymanych sygnałów system generuje odpowiedni komunikat alarmowy rozsyłany przy użyciu wybranych mediów komunikacyjnych do pojedynczych osób, grupy osób lub wskazanej jednostki interwencyjnej. Komunikat wysyłany jest do odbiorcy aż do momentu uzyskania potwierdzenia o jego otrzymaniu. Kod potwierdzający od osoby upoważnionej może uruchamiać dalszą procedurę postępowania np. w celu podjęcia automatycznych działań naprawczych.

COMSA pozwala na:

 • budowanie rozległych systemów rozproszonych komunikując się z urządzeniami przeznaczonymi do monitorowania, które są podłączone w dowolnej lokalizacji;
 • integrację urządzeń wielu producentów;
 • konwertowanie i zapisywanie danych w różnych formatach;
 • archiwizację informacji;
 • zautomatyzowanie procesu alarmowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Istotną zaletą systemu jest jego rozproszona i otwarta architektura, która umożliwia precyzyjne dopasowanie do aktualnych potrzeb oraz jego elastyczną rozbudowę w miarę pojawiania się nowych wymagań czy zasobów, które należy objąć monitorowaniem.
Rozbudowa i modyfikacja może odbywać się podczas pracy systemu, co gwarantuje ciągłość procesu monitorowania i powiadamiania.

Architektura COMSA

Do góry


ARCHITEKTURA
System COMSA charakteryzuje się budową modułową. W skład systemu wchodzą moduły programowe i moduły sprzętowe. 
Bazę programową tworzą następujące elementy:

 • Edytor – edytor scenariuszy, narzędzie do definiowania reguł przetwarzania komunikatów generowanych przez poszczególne zasoby;
 • Projektor – aplikacje wizualizujące komunikaty przetwarzane przez system COMSA;
 • Propagator – aplikacja zarządzająca pracą zbioru węzłów przetwarzających komunikaty; 
 • Węzeł – element przetwarzający komunikaty. Przekształca komunikat przychodzący według okreslonego scenariusza i na tej podstawie generuje i publikuje komunikat wychodzący.

Baza COMSA

System COMSA posiada prosty w obsłudze graficzny kreator scenariuszy - ComsaStudio. Narzędzie pozwala na stworzenie rozbudowanych projektów w oparciu o moduły znajdujące sie w zasobach systemu. Dodatkowo istnieje też możliwość częściowej edycji scenariuszy poprzez stronę internetową, która głównie pełni funkcje projektora – odpowiedzialna jest za wizualizację komunikatów.

Comsa3

Comsa4

Niektóre ze zdarzeń mogą generować alarmy, których następstwem jest powiadomienie użytkowników systemu. Każdy alarm posiada:

 • nazwę identyfikującą dany alarm;
 • krótki opis alarmu;
 • zakresy rezultatów dla których powstanie alarm;
 • grupy użytkowników, które zostaną powiadomione w przypadku wystąpienia alarmu;
 • priorytet alarmu – określa ważność alarmu, alarmy o najwyższym priorytecie są wykonywane w pierwszej kolejności;
 • opcję określająca zakres potwierdzeń;
 • tekst formatowany, który zostanie przesłany np. przez SMS lub e-mail;
 • format dźwiękowy wykorzystywany przy przesyłaniu informacji dźwiękowej, alarmy głosowe (można tu dołączać własne zapowiedzi dźwiękowe oraz odczytywać informacje systemowe).

System umożliwia różne sposoby konwersji alarmu z pliku dźwiękowego do postaci tekstowej, oraz możliwość odsłuchu (dźwięk został w ten sposób sformatowany, że usłyszymy w ustalonej kolejności datę, zapowiedź dźwiękową „alarm.wav”, lub wykorzystać funkcję „tekstu speach” czyli czytania tekstu bezpośrednio przez odpowiedni program a następnie zostanie odczytany adres IP).

Do góry


UŻYTKOWNICY I PROCES WYSYŁANIA INFORMACJI
W zależności od potrzeb użytkownika system wykorzystuje następujące formy powiadamiania o zdarzeniach:

 • wysyłanie wiadomości e-mail
 • wysyłanie wiadomości SMS (modem GSM)
 • dzwonienie na telefon dowolnego abonenta
 • wysyłanie informacji w formacie SNMP
 • wysyłanie informacji tekstowych na zdalny komputer
 • zapis do bazy danych
 • alarmy głosowe
 • wysyłanie plików Syslog

Dodatkowo system COMSA zapewnia szereg sposobów wizualizacji danych zdarzeń:

 • www
 • mapy synoptyczne
 • tablice świetlne

System umożliwia dodanie użytkowników systemu, do których będą wysłane informacje o zdarzeniach z wykorzystaniem powyższych narzędzi.
Dla każdego użytkownika należy podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu stacjonarnego; komórkowego; E-mail; Kod dostępu (indywidualny kod identyfikujący agenta, który zależnie od konfiguracji należy odesłać po odebraniu alarmu. max długość - 10 dowolnych znaków.
System przesyła informację o zdarzeniu do użytkownika na wskazane formy komunikacji według kolejności ustalonej w scenariuszu. Przesyłanie zostanie przerwane po pierwszej próbie, która się powiodła (odebraniu informacji). Istnieje możliwość przesłania informacji na wszystkie wskazane adresy (dotyczy to zarówno maili, sms’ów jak i telefonii stacjonarnej).
Każdy użytkownik może być dostępny wyłącznie w określonych godzinach oraz dniach tygodnia. Jeśli aktualnie jest niedostępny, bądź też alarm nie został przez niego przyjęty, alarm zostanie przesłany do jego zastępcy lub zastępców określonych w scenariuszu.
Aby usprawnić alarmowanie użytkowników, wprowadzono grupy użytkowników. W wypadku wystąpienia alarmu informacje o nim mogą być przesyłane do całej grupy z nim związanej. System umożliwia określenie dla wskazanych członków grupy sytemu potwierdzeń przyjęcia informacji.

Do góry


CECHY I ZALETY SYSTEMU

 •  System integruje różne systemy i instalacje.
 • Zapewnia integrację z systemami zarządzania pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.
 • Skalowalność systemu.
 • Elastyczność systemu - dostosowanie do potrzeb klienta;
 • Zarządzanie lokalnie i zdalne systemem.
 • Budowa modułowa – możliwość rozdzielnej i niezależnej pracy systemu, duża niezawodność, łatwa kontrola aplikacji z dowolnej lokalizacji, możliwość sterowania kilkoma systemami COMSA przy pomocy jednego edytora.
 • Odbiór stanów pracy i informacji o awarii z urządzeń informatycznych i technicznych.
 • Możliwość budowy centralnego, rozproszonego systemu alarmowania;
 • Zautomatyzowany, efektywny, szybki i bezpośredni proces powiadamiania.
 • Różnorodne formy powiadamiania np.: pager, SMS, e-mail, sygnał dźwiękowy, telefoniczna informacja głosowa, alarm głosowy, obraz przesłany na telefon komórkowy.
 • Rozbudowane scenariusze powiadamiania "do skutku";
 • Informacja zwrotna z potwierdzeniem odbioru komunikatu. Możliwość uruchomienia przez potwierdzenie odbioru komunikatu dalszych scenariuszy;
 • Wielostopniowy system zabezpieczeń dostępu do systemu i kodowanie przesyłanych informacji uniemożliwia ich wykorzystanie przez osoby niepowołane;
 • Generowanie komunikatów głosowych, świetlnych.
 • Wizualizacja graficzna stanów alarmów;
 • System COMSA stanowi dopełnienie istniejacych systemów wykrywania i monitorowania zagrożeń i awarii.
 • Współpraca z systemem nagrywania rozmów.
 • Współpraca z centralami alarmowymi.
 • Wykonywanie analiz i raportów zdarzeń.
 • Personalizacja obsługi komunikatów.
Do góry


KATALOG PRODUKTÓW

 • System Kontroli Dostępu
 • System Alarmowania
 • System Nadzoru Komputerów
 • System Nazdoru Pracowników
 • Sygnalizacja Włamania i Napadu
 • System Monitoringu Wizualnego
 • System Monitoringu Parkingów
 • System Wykrywania Pożaru
 • System Lokalizacji
 • System Kompleksowego Monitoringu
 • System Technicznej Kontroli

 

Do góry
© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe