pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

UE

Strona główna | UE

UWAGA - poszukujemy specjalisty do spraw rozliczeń projektów unijnych - szczegóły w ogłoszeniu.

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejsk±

1. Wzrost konkurencyjno¶ci firmy SIM poprzez wprowadzenie oferty Systemów Inteligentnych Budynków (projekt zrealizowany).

2. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).

3. Wzrost konkurencyjno¶ci i promocji firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca (projekt zrealizowany).

4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).

5. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja M¦P".

6. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję".

7. RPO Województwa Lubelskiego, O¶ priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2

8. POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powi±zania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez M¦P".

9. POIR 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla  M¦P".

10. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - II etap.

11. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja M¦P" - II etap.

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

Firma Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Programu Operacyjna Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma CODE DESIGN Sp. z o. o.

 

2016-04-26

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja M¦P” – etap I, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

 

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

 

2016-04-27

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż z przyczyn formalnych zostało anulowane postępowanie ofertowe opublikowane w dniu 26.04.2016r. dotycz±ce wyłonienia wykonawcy działań doradczych prowadz±cych do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji  (zgodnego z wymogami Działania 1.2 PO PW). Do dnia 27.04.2016r. zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe dotycz±ce wyżej wymienionej usługi.

 

2016-04-27

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja M¦P” – etap I, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc. 

Serdecznie zapraszam do składania ofert

 

2016-05-12

Niniejszym Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotycz±cej realizacji działań doradczych prowadz±cych do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.2 „Internacjonalizacja M¦P I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Najkorzystniejsz± ofertę przedstawiła firma MS Consulting Group s.c.  

Dziękujemy za złożone oferty.

2016-11-18

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na stanowisko Kierownika Naukowego projektu. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

 

2016-11-18

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na wykonanie usług badawczych polegaj±cych na adaptacji metod biometrii i rozpoznawania mowy do potrzeb rozwi±zań projektowych. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

2016-11-28

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego (kierownik naukowy projektu).

 

2016-11-28

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego (usługi badawcze w projekcie).

 

  

2017-03-22

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze ¶rodków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, O¶ priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalno¶ci B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla M¦P. Przedmiotem zamówienia s± usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Spółka inżynierów SIM Sp. z o.o..

Termin składania ofert: 30 marca 2017 r. o godz. 15:00. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym. 

AKTUALIZACJA (2017-03-31): Postępowanie zostało zakończone w teminie składania ofert. Zamawiaj±cy dokonał wyboru firmy Netrix Group S.A. jako Wykonawcy. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

 

   

© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe