pl en mapa strony inteligentne budynki Znajdz nas na FB Kanal DomatIQ na YT EU

SIM - tradycyjnie nowocze?ni

Systemy bezpiecze?stwa teleinformatycznego

drukuj

UE

Strona główna | UE

   Projekty współfinansowane przez Unię Europejsk±

1. Wzrost konkurencyjno¶ci firmy SIM poprzez wprowadzenie oferty Systemów Inteligentnych Budynków (projekt zrealizowany).

2. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).

3. Wzrost konkurencyjno¶ci i promocji firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca (projekt zrealizowany).

4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).

5. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja M¦P".

6. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję".

7. RPO Województwa Lubelskiego, O¶ priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2

8. POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powi±zania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez M¦P".

9. POIR 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla  M¦P".

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

Firma Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Programu Operacyjna Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma CODE DESIGN Sp. z o. o.

 

2016-04-26

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja M¦P” – etap I, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

 

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

 

2016-04-27

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż z przyczyn formalnych zostało anulowane postępowanie ofertowe opublikowane w dniu 26.04.2016r. dotycz±ce wyłonienia wykonawcy działań doradczych prowadz±cych do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji  (zgodnego z wymogami Działania 1.2 PO PW). Do dnia 27.04.2016r. zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe dotycz±ce wyżej wymienionej usługi.

 

2016-04-27

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja M¦P” – etap I, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc. 

Serdecznie zapraszam do składania ofert

 

2016-05-12

Niniejszym Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotycz±cej realizacji działań doradczych prowadz±cych do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o., na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1.2 „Internacjonalizacja M¦P I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Najkorzystniejsz± ofertę przedstawiła firma MS Consulting Group s.c.  

Dziękujemy za złożone oferty.

2016-11-18

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na stanowisko Kierownika Naukowego projektu. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

 

2016-11-18

W zwi±zku z ubieganiem się przez firmę Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na wykonanie usług badawczych polegaj±cych na adaptacji metod biometrii i rozpoznawania mowy do potrzeb rozwi±zań projektowych. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym: w formacie pdf oraz doc.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

2016-11-28

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego (kierownik naukowy projektu).

 

2016-11-28

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego (usługi badawcze w projekcie).

 

 

2017-01-20

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na wykonanie usług doradztwa technicznego oraz dostawy licencji na zintegrowany system informatyczny ERP. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

 

2017-02-10

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usług doradztwa technicznego oraz dostawy licencji na zintegrowany system informatyczny ERP:

najkorzystniejsz± ofertę złożyła firma Netrix S.A.  

 

2017-02-16

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. „ComatiQ – System zarz±dzania automatyk± i energi± w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystuj±cych adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urz±dzeń” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę platformy testowej Android (1 sztuka). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

 

2017-02-16

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. „ComatiQ – System zarz±dzania automatyk± i energi± w sieciach obiektów rozproszonych, wykorzystuj±cych adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urz±dzeń” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę platformy testowej iOS (1 sztuka). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

 

2017-02-17

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę: radiotelefonu analogowo-cyfrowego (1 szt.), radiotelefonu przeno¶nego (1 szt.), przemiennika radiowego (1 szt.), licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

AKTUALIZACJA 2017-02-20: ZAPYTANIE ZOSTAŁO ANULOWANE Z PRZYCZYN FORMALNYCH.

 

2017-02-21

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę: radiotelefonu analogowo-cyfrowego (1 szt.), radiotelefonu przeno¶nego (1 szt.), przemiennika radiowego (1 szt.), licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

 

2017-03-08

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę: radiotelefonu analogowo-cyfrowego (1 szt.), radiotelefonu przeno¶nego (1 szt.), przemiennika radiowego (1 szt.), licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.), realizowanego w ramach realizacji projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P), dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Azep s.c.

 

2017-03-22

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze ¶rodków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, O¶ priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalno¶ci B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla M¦P. Przedmiotem zamówienia s± usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Spółka inżynierów SIM Sp. z o.o..

Termin składania ofert: 30 marca 2017 r. o godz. 15:00. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym. 

AKTUALIZACJA (2017-03-31): Postępowanie zostało zakończone w teminie składania ofert. Zamawiaj±cy dokonał wyboru firmy Netrix Group S.A. jako Wykonawcy. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2017-04-07

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie konfiguracji systemu radiowego. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-04-19): Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte (brak ważnych ofert). 

 

2017-04-20

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie konfiguracji systemu radiowego. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-05-08):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie konfiguracji systemu radiowego, realizowanego w ramach realizacji projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P), dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Netrix S.A..

 

2017-05-26

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie integracji systemu Asterisk z systemem ł±czno¶ci radiowej. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-06-07):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie  integracji systemu Asterisk z systemem ł±czno¶ci radiowej, realizowanego w ramach realizacji projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P), dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.

 

2017-06-16

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę: radiotelefonu analogowo-cyfrowego (1 szt.), radiotelefonu przeno¶nego (1 szt.), przemiennika radiowego (1 szt.), licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

Serdecznie zapraszam do składania ofert.

AKTUALIZACJA (2017-07-05):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę : radiotelefonu analogowo-cyfrowego (1 szt.), radiotelefonu przeno¶nego (1 szt.), przemiennika radiowego (1 szt.), licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.), dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Azep s.c.

 

2017-06-22

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów IT w kontek¶cie architektury sprzętowej rozwi±zania. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-07-07):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów IT w kontek¶cie architektury sprzętowej rozwi±zania, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Netrix S.A.

 

2017-07-14

W zwi±zku z planowan± realizacj± projektu w ramach POPW 2014-2020, O¶ Priorytetowa I, Działanie 1.2 Internacjonalizacja M¦P, etap II, zwracamy się z pro¶b± o złożenie oferty na ¶wiadczenie usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

 

2017-07-20

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów IT w kontek¶cie architektury programowej rozwi±zania. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-08-02):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów IT w kontek¶cie architektury programowej rozwi±zania, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Netrix S.A.

 

2017-08-21

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów rejestracji korespondencji radiotelefonicznej. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-09-01):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie analiz wdrożeniowych systemów rejestracji korespondencji radiotelefonicznej, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Netrix S.A.

 

2017-09-13

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę telefonu z systemem Android _1.....1szt.. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-09-19): u¶ci¶lenia w opisie przedmiotu zamówienia. 

AKTUALIZACJA (2017-09-22): Zmiana przedmiotu dostawy na "telefon komórkowy" oraz przedłużenie terminu składania ofert do 27.09.2017  

AKTUALIZACJA (2017-09-28):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę telefonu komórkowego, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Komputronik S.A.

 

2017-09-13

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę telefonu z systemem Android _2.....1 szt.. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-09-19): u¶ci¶lenia w opisie przedmiotu zamówienia.

AKTUALIZACJA (2017-09-22): Zmiana przedmiotu dostawy na "telefon komórkowy" oraz przedłużenie terminu składania ofert do 27.09.2017

AKTUALIZACJA (2017-09-28):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę yelefonu komórkowego, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Komputronik S.A.

 

 

2017-11-15

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie wdrożenia systemów rejestracji. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-12-01):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie wdrożenia systemów rejestracji, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Netrix S.A.

 

2017-11-15

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie wdrożenia systemu zarz±dzania ruchem w rozwi±zaniu złożonym z kilku podsystemów telekomunikacyjnych. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-12-01):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa technicznego w zakresie wdrożenia systemu zarz±dzania ruchem w rozwi±zaniu złożonym z kilku podsystemów telekomunikacyjnych, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o.

 

 

2017-11-15

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę telefonów komórkowych (3 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-11-27):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę telefonów komórkowych, dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyły firmy: Komputronik S.A. (dla czę¶ci I), Reset-PC Sp.J. (dla czę¶ci II). 

 

2017-11-15

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę: Radiotelefonu bazowego analogowo-cyfrowego (2 szt.), Przemiennika radiowego (1 szt.), Licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.) . Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-11-30):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  Radiotelefonu bazowego analogowo-cyfrowego (2 szt.), Przemiennika radiowego (1 szt.), Licencji CPS do radiotelefonów (1 szt.) dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Azep s.c.

 

2017-11-15

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę: Radiotelefonu bazowego analogowego (2 szt.), Licencji CPS do radiotelefonów (2 szt.) . Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-11-30):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  Radiotelefonu bazowego analogowego (2 szt.), Licencji CPS do radiotelefonów (2 szt.)  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Azep s.c.

 

2017-12-01

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług doradztwa w zakresie rejestracji wynalazku. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2017-12-12):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług doradztwa w zakresie rejestracji wynalazku dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Kancelaria Prawno-Patentowa Magdalena Filipek-Marzec.

 

2018-01-18

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę usług walidacji rozwi±zania w certyfikowanych laboratoriach Cisco. Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2018-01-30):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę usług walidacji rozwi±zania w certyfikowanych laboratoriach Cisco, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma tekVizion PVS Inc.

 

2018-02-13

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę komputerów przeno¶nych (4 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2018-02-22):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  komputerów przeno¶nych (4 szt.),  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Virtual Technology.

 

 

2018-02-23

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę licencji na ¶rodowisko programistyczne dla procesorów z rdzeniem ARM (1 szt.). Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2018-03-07):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  licencji na ¶rodowisko programistyczne dla procesorów z rdzeniem ARM (1 szt.),  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma RK-System.

 

2018-02-23

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę komputerów przeno¶nych (2 szt.).  Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

AKTUALIZACJA (2018-03-12):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  komputerów przeno¶nych (2 szt.),  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma Meverywhere.

 

2018-02-23

W zwi±zku z realizacj± projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu COMPREC-D do wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 (Wdrażanie innowacji przez M¦P) , zwracam się z pro¶b± o złożenie oferty na dostawę komputerów typu AIO (All In One) z ekranem dotykowym (3 szt.).  Szczegóły znajduj± się w zapytaniu ofertowym.

 AKTUALIZACJA (2018-03-12):

Firma SIM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę :  komputerów typu AIO (All In One) z ekranem dotykowym (3 szt.),  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, któr± złożyła firma CADEvent.

© SiM 2018 SiM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34, 20-151 Lublin
dzia? obs?ugi klienta: +48 81 718 78 00, sekretariat: +48 81 718 78 50
fax: +48 81 718 78 91
webdesign: centrum internetowe